Harmonogram imprezy / timetable

[ english version ]

 

piątek - 09.04.2021

 

16:00-23:00 - Rejestracja uczestników

18:00-24:00 - Prezentacja pojazdów, integracja uczestników

20:00-23:00 - Ognisko

24:00-07:00 - Cisza nocna.

Obozowisko będzie podzielone na dwie strefy. Strefa cicha w której nie będziemy akceptowali nadmiernego hałasu, ale np.: gitarowa muzyka, obozowe przyśpiewki itp są mile widziane ale do godziny 24. Oraz strefa “54” dla wszelkich kosmitów, nocnych marków, miłośników “sztucznej muzyki”. 

O nadużywanych trunkach nie wspominamy, wszak to impreza samochodowo podróżnicza a nie zlot żłopaczy. Prosimy potraktujcie to serio. Wszystko jest dla ludzi ale z głową.

 

sobota - 10.04.2021

 

10:00-17:00 

Dzień alternatywnie:

  • Wyjazd na jedną z dwóch tras (według tracków GPX). Trasy off-road (napęd 4x4 wskazany), o różnym stopniu trudności. Po drodze ciekawostki przyrodnicze, miejsca widokowe, kilka miejsc postojowych nad wodą. Fortyfikacje z różnych okresów. Jedna z tras przygotowana dla pojazdów powyżej 3.5 t. Start i powrót do bazy o dowolnej porze.

Wyjazd na trasy dostępny wyłącznie dla pojazdów które wykupiły pakiet zawierający tą opcję. W związku z tym, że trasa prowadzona jest po terenach leśnych (drogach leśnych na co dzień niedostępnych dla ruchu poj silnikowych), obszarach naturowych oraz wydzieleniach Parków Krajobrazowy każdy pojazd poruszający się trasą musi posiadać jednorazowe upoważnienie do przejazdu zawierające numer rejestracyjny. Zezwolenia wydaje organizator w oparciu o porozumienie z właścicielami i administratorami terenu (przebiegu trasy). Trasa pod kontrola służb, brak ważnego upoważnienia bedzie traktowany jak nielegalny wjazd na tereny zamknięte dla ruchu pojazdów silnikowych.

  • Wyjazd na trasy turystyczne - caravaningowe, możliwe do przejazdu pojazdami z napędem 2wd.
  • Dla pozostających na miejscu możliwość zapoznania się z pojazdami innych uczestników, 
  • indywidualne zwiedzanie okolicy po drogach publicznych, możliwość wynajęcia sprzętu pływającego. Wskażemy również miejscowe atrakcje kulinarne.

17:00-19:00 - Otwarte szkolenie medyczne prowadzone pod kątem urazów „branżowych”, szkolenie prowadzą praktycy ratownictwa medycznego. Można przygotować własne pytania do ratowników odnośnie sposobów postępowania w różnych okolicznościach. Tematy: różne urazy i ich zaopatrzenie, wyposażenie apteczki, bezpieczeństwo zdrowotne. Osoby korzystające ze szkolenia prosi się o przyniesienie własnych apteczek w celu oceny ich przydatności.  Szkolenie medyczne ze względu na "pandemie i dostępność kwalifikowanych medyków nie będzie realizowane.

19:00-21:00 - Plenerowe slajdowisko od i dla uczestników (prezentacje prosimy zgłaszać przed zlotem, slajdowisko odbędzie się w zależności od warunków pogodowych.)

21:00-24:00 - Ognisko, integracja

24:00-07:00 - Cisza nocna.

Obozowisko będzie podzielone na dwie strefy. Strefa cicha w której nie będziemy akceptowali nadmiernego hałasu, ale np.: gitarowa muzyka, obozowe przyśpiewki itp są mile widziane ale do godziny 24. Oraz strefa “54” dla wszelkich kosmitów, nocnych marków, miłośników “sztucznej muzyki”. 

O nadużywanych trunkach nie wspominamy, wszak to impreza samochodowo podróżnicza a nie zlot żłopaczy. Prosimy potraktujcie to serio. Wszystko jest dla ludzi ale z głową.

 

niedziela - 11.04.2021

 

Alternatywnie:

lub 09:00-17:00 - Integracja w bazie

lub 09.00-17.00 - Wyjazd na jedną z 3 tras (tracki GPX) powrotnych wiodących w kierunkach do granicy, na południe i na wschód od Polski.

17:00 - Oficjalne zakończenie spotkania / zlotu

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Friday - 09.04.2021

 

16:00 - 23:00 - Registration of participants

18:00 - 24:00 - Presentation of vehicles, integration of participants

20:00 - 23:00 - Bonfire

24:00 - 07:00 - Quiet hours.

The camp will be divided into two zones. Quiet zone in which we will not accept excessive noise, but eg: guitar music, camp chants etc. are welcome but until 24.00. And zone "54" for all aliens, night brands, lovers of "artificial music".

We do not mention abused alcoholic beverages, after all, it is a car and travel event, not a drinking meeting. Please take this seriously. Everything is for people but with a head.

 

Saturday - 10.04.2021

 10:00 - 17:00

Alternatively day:

  • Trip to one of two routes (according to GPX tracks). Off-road routes (4x4 drive recommended), with various levels of difficulty. Along the way, natural curiosities, viewpoints, several parking spaces by the water. Fortifications from different periods. One of the routes prepared for vehicles over 3.5 t. Start and return to base at any time.

Trip on routes available only for vehicles that have purchased a package containing this option. Due to the fact that the route runs along forest areas (roads not accessible to motor vehicles on a daily basis), natural areas and separations of Landscape Parks, each vehicle traveling along the route must have a one-time travel authorization containing a registration number. Permits are issued by the organizer based on an agreement with the owners and administrators of the area (route). The route is under the control of the services, no valid authorization will be treated as illegal entry into areas closed to motor vehicle traffic.

  • Departure for tourist routes - caravanning, possible to drive with 2WD vehicles.
  • For those staying on the site the opportunity to get acquainted with other participants' vehicles,
  • individual sightseeing of the area on public roads, possibility of renting floating equipment. We will also show local culinary attractions

 

17:00 - 19:00 - Open medical training conducted for "industry" injuries, the training is conducted by emergency medical practitioners. You can prepare your own questions for rescuers about how to deal with different circumstances. Topics: various injuries and their supplies, first aid kit equipment, health security. Persons using the training are asked to bring their own first aid kits in order to assess their usefulness.

19:00 - 21:00 - Outdoor slide show from and for participants (please submit presentations before the meeting, slide show will take place depending on weather conditions.)

21:00 - 24:00 - Bonfire, integration

24:00 - 07:00 - Quiet hours.

The camp will be divided into two zones. Quiet zone in which we will not accept excessive noise, but eg: guitar music, camp chants etc. are welcome but until 24.00. And zone "54" for all aliens, night brands, lovers of "artificial music".

We do not mention abused alcoholic beverages, after all, it is a car and travel event, not a drinking meeting. Please take this seriously. Everything is for people but with a head.

 

Sunday - 11.04.2021

Alternatively:

or 09:00 - 17:00 - Integration in the database

or 09:00 - 17:00 - Departure on one of the 3 return routes (GPX tracks) leading in the directions to the border, south and east of Poland.

17:00 - Official end of the meeting